วิธีการจองและชำระเงิน

1. สั่งจองล่วงหน้า ได้ทาง

– Email : info@tourphuketeazy.com  

– ทางโทรศัพท์  081 – 9700408 ทุกวัน เวลา 09.00 – 16.00 น.

– MSN : mam_ratirat@hotmail.com

2. เมื่อทำการสั่งจองแล้ว โอนเงินเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี ภูเก็ต อาร์ เอส ซัพพราย

 ธนาคารกสิกรไทย
 
บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 482- 201 -831 – 4

ชื่อบัญชี  น.ส.รติรัตน์   สกุลชิต

 ธนาคารธนชาติ
 
กระแสรายวัน
เลขที่ 705 – 300-040 – 9

3. โทรแจ้งที่หมายเลข 082-5608887, 092-2924956 หรือ 093-6236459หรือ ส่งเเฟ๊กซ์ที่หมายเลข 076 – 252389 หรือส่ง Email (Scan ใบโอนเงิน) พร้อมชื่อ – สกุล, email address มาที่ info@tourphuketeazy.com

4. เมื่อได้รับ การยืนยัน หรือ Fax หรือ Email แล้ว ทางทีมงานจะจัดส่งใบยืนยัน และใบเสร็จรับเงิน ไปยังผู้จอง ( ภายในเวลาไม่เกิน 2 วัน นับจากวันโอนเงิน )

การยกเลิกการจอง และการคืนเงิน

การยกเลิก ต้องยกเลิก ก่อนถึงวันเดินทางประมาณ 1 – 2 อาทิตย์ และทางทีมงานจะทำการคืนเงินให้กับผู้จอง โดยทางทีมงาน จะหักเงินค่าธรรมเนียม 10% จากยอดเงินที่สั่งจอง หากทำการยกเลิก ก่อนถึงวันเดินทางน้อยกว่า 1 อาทิตย์ ทางทีมงานจะหักเงินเต็มจำนวนเงินของยอดสั่งจอง (จะยกเลิกทาง Email หรือทางโทรศัพท์ก็ได้ ทุกวัน ตามเวลาทำการ ) โดยแจ้งหมายเลขบัญชีมาด้วยเพื่อการโอนเงินคืนค่ะ

หมายเหตุ : ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม